משולש - הגדרות, סוגים וסימון קודקודים, צלעות וזויות

הגדרה: משולש הוא חיבור של שלשה קטעים שנקבעים ע"י שלשה נקודות שאינן על ישר אחד.
משולש מסומן בסימון שצורתו משולש קטן ( ) ואחריו שלש אותיות (אנגלית) גדולות של קודקודי המשולש. הנקודות המחברות את הקטעים נקראות קודקודי המשולש, והקטעים נקראים צלעות.
קודקודי המשולש מסומנות באותיות אנגלית גדולות לדוגמא A, C O, וצלעות המשולש מסומנות ע"י שני קודקודים שאותן הצלע מחברת למשל AB, CD או ע"י אות קטנה בד"כ של הקודקוד מול הצלע לדוגמא a, c, d.
זויות המשולש מסומנות עם סימון תחילי בצורת זוית (  )  ואחריו אות גדולה המציינת את קודקוד הזוית או שלש אותיות גדולות שמציינות שתי צלעות שהזוית כלואה בהן.
 
דוגמא: משולש ABC

בסקיצה לעיל:

למשולש ABC שלשה קודקודים: A, B, C
למשולש ABC שלש צלעות: AB, AC, BC או c, b, a בהתאמה.

למשולש ABC () שלש זויות: או בהתאמה.


סוגי משולשים

מקובל לסווג משולשים ע"פ צלעותיהם וע"פ זויותיהם


סווג משולשים ע"פ צלעותיהם

 משולש שווה צלעות
שלושת הצלעות שוות
שלושת הזוויות שוות 60 מעלות
 
משולש שווה צלעות
משולש שווה צלעות


משולש שווה שוקיים
שתי זויות שוות
שתי צלעות שוות הנקראות שוקיים, הצלע השלישית נקראת בסיס
משולש שווה שוקיים
משולש שווה שוקיים
משולש שונה צלעות
 משולש ללא שיוויונות
ללא צלעות שוות
ללא זויות שוות
 


סווג משולשים ע"פ זויותיהם

 משולש חד זוית
כל הזויות חדות - קטנות מ- 90 מעלות
 
משולש חד זוית
משולש חד זוית
 משולש ישר זוית
בעל זוית ישרה
 
משולש ישר זוית
משולש ישר זוית
 משולש קהה זוית
בעל זוית קהה גדולה מ- 90 מעלות
 
משולש קהה זוית
משולש קהה זויתנקודות האמצע של מרובע הן קודקדי מקבילית

נקודות האמצע של מרובע כלשהו הן קודקדי מקבילית
א. הוכח כי נקודות האמצע של מרובע כלשהו הן קודקדי מקבילית.
ב. עבור איזה מרובע המקבילית היא גם מלבן, מעוין, או ריבוע.

א.
נתון
 מרובע ABCD
K, L, M, N הן מרכזי הצלעות AB, BC, CD, AD בהתאמה.

צריך להוכיח:
מרובע KLMN מקבילית

הוכחה

נתבונן במשולש ABC
KL הוא קטע אמצעים מאחר וחוצה צלעות AB ו- BC
1: לכן KL=AC/2 וכן KL||AC - קטע אמצעים במשולש (ABC) שווה למחצית הצלע השלישית ומקביל לה.

2: באותה דרך מוכיחים כי MN הוא קטע אמצעים של משולש ACD ולכן MN = AC/2 ו- MN||AC

מ- 1,2 מסיקים כי KL=MN , KL||MN מכאן מרובע KLMN מקבילית - אם במרובע זוג צלעות נגדיות מקבילות ושוות המרובע הוא מקבילית.

ב.
מסעיף א ניתן לראות כי המקבילית המתקבלת מחיבור אמצעי צלעות המרובע היא בעלת זוגות צלעות מקבילות לאלכסוני המרובע ושוות למחציתן.
מכאן שאם אלכסוני המרובע מאונכים נקבל מקבילית שהיא מלבן.
אם אלכסוני המרובע שווים נקבל מקבילית שהיא מעוין.
אם אלכסוני המרובע שווים ומאונכים נקבל מקבילית שהיא ריבוע.

מציאת אורך הקטע בין שוקי טרפז ומקביל לבסיסיו

טרפז ABCD וקטע MN מקביל לבסיסיונתון: ABCD טרפז
AD||BC
a=AD , b=BC
קטע MN כך ש:
AM : MB = DN : NC = p : qצריך למצוא:
אורך הקטע MN

פתרון
ב.ע: בונים קטע היוצא מנקודה B ומקביל ל- CD וחותך את הבסיס AD בנקודה F ואת MN בנקודה E.

בניית עזר

המרובע BCNM הוא מקבילית מאחר ו- BC||EN - נתון , BE||CN מבניית עזר
מכאן EN =BC = b - צלעות נגדיות במקבילית שוות.
באותה דרך מוכיחים FD = b
ולכן AF = a-b

 MN = ME + EN - מבניית עזר
EN = FD = b - המרובעים BCNE, ENDF מקביליות.

נחשב את ME:
ע"פ דמיון משולשים BME, BAF ויחס הדימיון: AM : MB = p : q


 MN = ME + EN - מבניית עזרטרפז - מציאת אורך הקטע הנוצר ע"י חיתוך האלכסונים את קטע האמצעים

טרפז ABCD , קטע אמצעים PQ ואלכסונים AC, BD
טרפז ABCD , קטע אמצעים PQ ואלכסונים AC, BD
נתון: ABCD טרפז
AD||BC
a=AD , b=BC
AC, BD - אלכסונים
PQ - קטע אמצעים


צריך למצוא:
אורך הקטע KLפתרון:

נתבונן במשולש ABD.
הקטע PL הוא קטע אמצעים מאחר והוא מקביל - AD וחוצה את AB - מאחר ונתון כי PQ הוא קטע אמצעים של הטרפז.
מכאן PL = a/2 - קטע אמצעים (PL) במשולש (ABD) שווה למחצית בסיס המשולש (AD)

נתבונן במשולש ABC
באותה דרך כפי שהוכחנו כי PL = a/2 אפשר להוכיח כי PK = b/2

KL = PL- PK = (a-b)/2
KL = (a-b)/2

זויות בין ישרים וחותך - הגדרות

נניח שני ישרים m, n וחותך t . בין הישרים לחותך נוצרות זויות אשר ניתן לכנותן בשמות על פי מיקומן.
זויות בין שני ישרים m, n וחותך t
זויות בין שני ישרים m, n וחותך t

נגדיר יחסים בין הזויות הנמצאות בין הישרים m, n לחותך t

זויות פנימיות: זויות הנמצאות בין שני הישרים m, n נקראות זויות פנימיות.
הזויות 3, 4, 5, 6 הן זויות פנימיות.

זויות חיצוניות: זויות הנמצאות מחוץ לשני הישרים m, n נקראות זויות חיצוניות.
הזויות 1, 2, 7, 8 הן זויות חיצוניות.

זויות מתאימות: זוג זויות הנמצאות במיקום זהה ביחס לישרים נקראות זויות מתאימות:
זויות 1, 5 - זויות מתאימות שמאל מעלה.
זויות 4, 8 - זויות מתאימות שמאל מטה.
זויות 2 ,6 - זויות מתאימות ימין מעלה
זויות 3, 7 - זויות מתאימות ימין מטה

זויות פנימיות מתחלפות - זוג זויות בעלות קודקוד שונה ואשר נמצאות בצדדים מנוגדים לחותך t בין שני הישרים m, n נקראות פנימיות מתחלפות.
זויות 3, 5  - זויות פנימיות מתחלפות.
זויות 4, 6 - זויות פנימיות מתחלפות.

זויות חיצוניות מתחלפות - זוג זויות בעלות קודקוד שונה ואשר נמצאות בצדדים מנוגדים לחותך t מחוץ לשני הישרים m, n נקראות חיצוניות מתחלפות.
זויות 1, 7 - זויות חיצוניות מתחלפות.
זויות 2, 8 - זויות חיצוניות מתחלפות.